บ่อดักไขมัน20
แก้ไขท่อระบายน้ำตันทำอย่าางไร

เรียกใช้งานช่างงูเหล็กทะลวงท่อ

  หากคุณกำลังประสบปัญหา! ท่อระบายน้ำหลัก(ท่อเมน)อุดตัน น้ำไม่ไหล น้ำเอ่อล้นออกมากจากบ่อพักท่อระบายน้ำ  น้ำทิ้งไม่ระบายออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยปกติแล้วท่อระบายน้ำหลักจะมีบ่อพักท่อเป็นระยะเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และรับน้ำทิ้งจากส่วนอื่นๆภายในอาอาคาร หากท่อระบายน้ำหลักเกิดอาการอุดตัน จะทำให้ส่วนอื่นๆของระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหรือตัวบ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจาน  อ่างล้างหน้า ร่วมถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องสุขา  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่วนอื่นได้รับผลกระทบจึงควรรีบแก้ไขปัญหา!

ส้วมตัน8
บ่อดักไขมัน4
service2

Similar Posts